Sphere Hear

οὐσίαν θεοῦ σφαιροειδῆ, μηδὲν ὅμοιον ἔχουσαν ἀνθρώπωι· ὅλον δὲ ὁρᾶν καὶ ὅλον ἀκούειν, μὴ μέντοι ἀναπνεῖν· σύμπαντά τε εἶναι νοῦν καὶ φρόνησιν καὶ ἀίδιον. — Διογένης Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων.

    “The substance of God is spherical, in no way resembling man. He is all eye and all ear, but does not breathe; he is the totality of mind and thought, and is eternal.” — Xenophanes’ concept of God in Diogenes Laërtius’ Lives of Eminent Philosophers (c. 280-320 AD), Book IX, chapter 2 (translated by R.D. Hicks, 1925).

He Say, He Sigh, He Sow #42

« Il n’y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. » — Albert Camus, L’Étranger (1942).

    “There was no longer anything in the street but shopkeepers and cats.” — Camus, The Outsider.

He Say, He Sigh, He Sow #41

κατ’ ἐπακολούθημα δὲ καὶ περὶ τῆς ἐγκυκλίου καλουμένης παιδείας, εἰς ὅσα εὔχρηστος, περί τε ἀστρολογικῆς καὶ μαθηματικῆς καὶ μαγικῆς γοητείας τε ἐπιδραμητέον. αὐχοῦσι γὰρ δὴ καὶ ἐπὶ ταῖσδε οἱ Πανέλληνες ὡς μεγίσταις ἐπιστήμαις. — Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς, Στρώματα.

   “By consequence, also we must treat of what is called the curriculum of study — how far it is serviceable; and of astrology, and mathematics, and magic, and sorcery. For all the Greeks boast of these as the highest sciences.” — Clement of Alexandria, The Stromata, Book II.

He Say, He Sigh, He Sow #40

Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda; mi sepultura será el aire insondable; mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. — «La biblioteca de Babel» (1941), Jorge Luis Borges (1899–1986).

When I die, there shall be no lack of pious hands to cast me over the railing; my grave shall be the fathomless air; my body shall fall for ever and rot and dissolve in the wind generated by the fall, which is everlasting. — “The Library of Babel”, Jorge Luis Borges.

He Say, He Sigh, He Sow #39

— Croyez-vous aux idées dangereuses ?
— Qu’entendez-vous par là ?
— Croyez-vous que certaines idées soient aussi dangereuses pour certains esprits que le poison pour le corps ?
— Mais, oui, peut-être.

  Guy de Maupassant, « Divorce » (1888)


“Do you believe in dangerous ideas?”
“What do you mean by that?”
“Do you believe that certain ideas are as dangerous for some minds as poison is for the body?”
“Well, yes, perhaps.”

Oh My Guardian #2

“Instead, Mr Comey has rocket-fuelled a venomous contest just when Mr Trump was desperate for a lifeline…” — The Guardian view on the FBI’s Clinton probe: exactly the wrong thing to do


Previously pre-posted…

Oh My Guardian #1
Reds under the Thread

Pigmental Paradox

From Raymond Smullyan’s Logical Labyrinths (2009):

We now visit another knight/knave island on which, like on the first one, all knights tell the truth and all knaves lie. But now there is another complication! For some reason, the natives refuse to speak to strangers, but they are willing to answer yes/no questions using a secret sign language that works like this:

Each native carries two cards on his person; one is red and the other is black. One of them means yes and the other means no, but you are not told which color means what. If you ask a yes/no question, the native will flash one of the two cards, but unfortunately, you will not know whether the card means yes or no!

Problem 3.1. Abercrombie, who knew the rules of this island, decided to pay it a visit. He met a native and asked him: “Does a red card signify yes?” The native then showed him a red card.

From this, is it possible to deduce what a red card signifies? Is it possible to deduce whether the native was a knight or a knave?

Problem 3.2. Suppose one wishes to find out whether it is a red card or a black card that signifies yes. What simple yes/no question should one ask?

Bestia Bestialissima

Auberon Waugh called himself a “practitioner of the vituperative arts”. Perhaps it was a Catholic thing. And unless you know Latin, you won’t understand. Or you won’t understand as much as you might. I don’t know Latin well, but I can appreciate some of the wonderful vituperation in a book of Latin exorcisms I’ve found scanned at Google Books. The title alone is good: Flagellum Daemonum: Exorcismos Terribiles, Potentissimos et Efficaces, which means (I think) The Flail of Demons: Exorcisms Terrible, Most Potent and Effective. Or is the title Fustis Daemonum: Adiurationes Formidabiles, Potentissimas et Efficaces, meaning The Cudgel of Demons: Adjurations Formidable, Most Potent and Effective?

Vituperation from the Flagellum Daemonum (1644)

Vituperation from the Flagellum Daemonum (1644)


Either way, one of the exorcisms contains a good list of curses directed at the Devil. He’s called Bestia Omnium Bestiarum Bestialissima, meaning “Beast of All Beasts the Most Beastly”. Beside that, there are Dux Hæreticorum and Lupus Rapacissimus, “Duke of Heretics” and “Most Rapacious Wolf”. There’s an odd Sus Macra, Famelica, et Immundissima, which means something like “Scrawny, Famished and Most Filthy Hog”. Lovecraft would have liked Nefandissimus Susurrator, “Most Unspeakable Whisperer”, and Draco Iniquissimus, “Most Iniquitous Dragon”.

Pessimus Dux Tenebrarum is “Most Evil Duke of Darkness” and Janua et Vorago Inferni is “Door and Abyss of Hell”. Seminator Zizaniarum, meaning “Sower of Tares”, refers to Matthew xiii, 25: “But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.” And those are only a few of the curses poured on the Devil’s head. I’ve turned the full list into plain text. As it says in the book that originally led me to the Flagellum Daemonum, “The following is a specimen of one of these vituperative addresses”:

Audi igitur insensate, false, reprobe, et iniquissime Spiritus. Inimice fidei. Adversarie generis humani. Mortis adductor. Vitæ raptor. Justitiæ declinator. Malorum radix. Fomes vitiorum. Seductor hominum. Proditor gentium. Incitator invidiæ. Origo aravitiæ. Causa discordiæ. Excitator malorum. Dæmonum magister. Miserrima Creature. Tentator Homininum. Deceptor malorum Angelorum. Fallax animarum. Dux Hæreticorum. Pater Mendacii. Fatue Bestialis. Tui creatoris Inimicus. Insipiens ebriose. Inique et iniquorum caput. Prædo infernalis. Serpens iniquissime. Lupe rapacissime. Sus macra, famelica, et immundissima. Bestia eruginosa. Bestia scabiosa. Bestia truculentissima. Bestia crudelis. Bestia cruenta. Bestia omnium Bestiarum Bestialissima. Ejecte de Paradise. De gratiâ Dei. De Cœli fastigio. De loco inerrabili. De Societate et consortia Angelorum. Immundissime Spiritus Initium omnium malorum. Trangressor bonæ vitæ. Veritatis et Justitiæ persecutor. Auctor fornicationum. Seminator zizaniarum. Dissipator pacis. Latro discordiæ. Pessime dux tenebrarum. Mortis inventor. Janua et vorago Inferni. Crudelis devorator animarum omniumque malorum causa. Malignissime Dæmon. Spurcissime Spiritus. Nefandissime susurrator. Nequissima Creatura. Vilissime apostata. Scelestissima latro. Impiissima bestia infernalis. Superbissime et ingratissime Spiritus. Iniquissime refuga. Tyranne, Omni bono vacue. Plene omni dolo et fallaciâ. Hominum exterminator. Derisio totius Angelicæ Naturæ. Maledicte Satana a Deo. Excommunicate a totâ cœlesti curiâ. Blaspheme Dei et omnium Sanctorum. Damnate a Deo atque Damnande. Spiritus Acherontine. Spiritus Tartaree. Fili Perditionis. Fili maledictionis æternæ. Rebellis Dei et totius cœlestis curiæ. Serpens crudelissime. Draco iniquissime. Creatura damnata, reprobata et maledicta a Deo in æternum ob superbiam nequitiam tuam.

The first line, Audi igitur insensate, false, reprobe, et iniquissime Spiritus means something like “Hear, then, Senseless, False, Reprobate and Most Iniquitous Spirit”. Then the Devil is called Inimicus Fidei, “Enemy of the Faith”, Adversarius Generis Humani, “Adversary of the Human Race”, Mortis Adductor, “Dragger to Death”, and Vitæ Raptor, “Snatcher of Life”. Then the vituperation really begins.

Bash the Pash

An heretical Guardianista keyly critiquizes a core component of Guardianese:

I recently considered nominating for a board position on a professional association to which I belong, so I had a look at the biographical statements of the incumbents. One claimed to be “passionate about helping individuals, businesses, and communities thrive”, another declared “a particular passion for thought leadership and executive profiling”, and another revealed “a passion for social inclusion”. Yet another claimed “a passion about creating valuable career development opportunities for the profession”. The best was the one that stated, without irony, “a passion for working on meaningful projects”.

In days gone by, job applicants listed hobbies. These days, it appears candidates are expected to declare, not merely interests or things they like doing, but things they are allegedly passionate about. — Being enthusiastic is no longer enough. Now we must all be passionate, Paul Begley, The Guardian, 13/vii/2016.


Elsewhere other-engageable:

Ex-term-in-ate!
Reds under the Thread
Titus Graun — Heresy, Homotextuality, Hive-Mind
Oh My Guardian